jump to navigation

18 Hal Yang Membuat Dosa Dapat Diampuni Dan Dihapuskan Jumat, 16 November, 2007

Posted by Quito Riantori in Artikel, Bilik Renungan, Khazanah Hikmah Ahlul-Bayt.
trackback

18-hal.jpg


by Quito Riantori

Allah Swt berfirman :
“Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya? Padahal Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS Al-Maidah [5] ayat 74)

“Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas
terhadap diri mereka sendiri,
janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.
Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
.”
(QS Al-Zumar [39] ayat 53)

1. BERTAUBAT
Al-Quran yang suci mengatakan :”Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri , mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.” (QS Ali Imran [3] ayat 135)

“Maka barangsiapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Maidah [5] ayat 39)

2. BERBAKTI DAN MENDOAKAN KEDUA ORANGTUA
Al-Quran yang mulia mengatakan : “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo’a: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri ni’mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Mereka itulah orang-orang yang Kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan Kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, bersama penghuni-penghuni surga, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.” (QS Al-Ahqaf [46] : 15-16)

2. MENGIKUTI PETUNJUK, DAN WASIAT RASULULLAH SAW SERTA MEMULIAKANNYA
Al-Quran yang mulia mengatakan: “Katakanlah: “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku (Muhammad Saw), niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS Ali Imran [3] ayat 31)

Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS Al-Hujurat [49] ayat 3)

3. INFAQ
Allah Swt berfirman : “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.” (QS Al-Taghabun [64] ayat 17)

4. BALASAN DI DUNIA
Imam Ja’far al-Shadiq as berkata, “Apabila Allah menghendaki kebaikan atas seseorang hamba maka Allah segerakan balasannya di dunia. Sebaliknya jika Allah menghendaki keburukkan atas seorang hamba maka ditundalah balasannya sehingga ia mendapatkannya di Hari Qiyamat.” (Bihar al-Anwar 81:177)

5. SABAR ATAS UJIAN HIDUP
Al-Quran suci mengatakan : “..kecuali orang-orang yang sabar, dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. (QS Hud [11] ayat 11)

Rasulullah saww bersabda, “Sesungguhnya seorang mu’min itu apabila melakukan dosa maka diujilah dia dengan kefakiran maka apabila ia sabar niscaya hal itu menjadi penghapus dosanya. Atau diuji ia dengan penyakit, maka apabila ia sabar niscaya hal itu menjadi penghapus dosanya atau ia diuji dengan rasa ketakutan dari Sultan (raja) yang menuntutnya, maka hal itupun menjadi penghapus dosanya atau ia dicoba sehingga ia menemui kematiannya maka ketika ia berjumpa dengan Allah maka tidak ada lagi dosa-dosanya dan Allah memasukkannya ke dalam surga.” (Bihar al-Anwar 81 : 199)

6. MUSIBAH
Rasulullah saww bersabda, “Tidaklah menimpa musibah kepada seorang mu’min laki-laki dan perempuan atas dirinya dan hartanya serta anaknya sehingga ketika ia menjumpai Allah maka tidak ada lagi kesalahan padanya.”
(
Bihar al-Anwar 67 : 236)

7. SIKSA KUBUR DI ALAM BARZAKH
Imam Ali ar-Ridha as berkata, “[Di dalam firman-Nya : “Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.” (QS Al-Rahman [55] ayat 39)], “Sesungguhnya barangsiapa yang memiliki keyakinan yang benar lalu dia berbuat dosa dan dia tidak sempat bertaubat di dunia, maka diazablah ia di Alam Barzakh sampai ketika ia di hari Qiyamat tidak ada lagi dosanya dan tidak pula ia ditanya tentang itu” (Tafsir Nur ats-Tsaqalain 5 : 155)

8. PENYAKIT
Imam Ali ar-Ridha as berkata, “Sakit bagi orang mu’min merupakan penyucian (atas dosanya) dan juga rahmat. Tetapi bagi orang yang ingkar, sakit adalah ’azab dan laknat dan sesungguhnya penyakit bagi seorang mu’min adalah penghapus dosa.” (Bihar al-Anwar 81 : 183)

Rasulullah saww bersabda, “Sesungguhnya penyakit itu membersihkan jasad dari dosa-dosa sebagaimana alat peniup pandai besi membersihkan karat dari besi.” (Bihar al-Anwar 81 : 197)

Ditanyakan kepada Amirul Mu’minin as tentang penyakit yang menimpa seorang bayi, beliau menjawab, “Itu merupakan penghapus dosa (kafarat) bagi orang tuanya.” (Bihar al-Anwar 81 : 186)

Allah Ta’ala berfirman (di dalam hadits Qudsi), “Ahli taat-Ku dalam jamuan-Ku, dan ahli syukur-Ku dalam limpahan-Ku, dan ahli dzikir-Ku dalam nikmat-Ku, tapi ahli maksiat kepada-Ku tidak ada bagian untuk mereka dari rahmat-Ku. Tetapi jika mereka bertaubat maka Aku adalah kekasihnya, dan apabila mereka berdoa maka Aku akan jawab doanya dan apabila mereka sakit, Aku yang akan menyembuhkannya dan Aku akan mengobati mereka dengan ujian dan musibah untuk membersihkan mereka dari dosa-dosa dan cela.”
(
Bihar al-Anwar 77 : 42)

9. KESEDIHAN
Rasulullah saww bersabda, “Apabila seorang mu’min telah banyak dosa-dosanya dan ia belum mengamalkan apa-apa yang dapat menghapus dosa-dosanya maka Allah akan mengujinya dengan kesedihan demi menghapus dosa-dosanya.” (Bihar al-Anwar 73 : 157)

Imam Ja’far ash-Shadiq as berkata, “Sesungguhnya kesedihan itu menghapus dosa orang muslim.” (Bihar al-Anwar 73 : 157)

10. KESUSAHAN DI DALAM MENCARI PENGHIDUPAN (NAFKAH)
Rasulullah saww bersabda, “Sesungguhnya ada dosa di antara dosa-dosa yang tidak dapat dihapus dengan shalat dan tidak juga dengan sedekah.”, maka ditanyakan kepada Nabi saww, “Apakah yang dapat menghapusnya wahai Rasulullah?”, jawab Nabi, “Kesusahan di dalam mencari penghidupan.”
(
Bihar al-Anwar 73 : 157)

11. TAQWA, KEJUJURAN, PERBUATAN BAIK, DAN AMAL SHALIH
Allah SwT berfirman, “Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia menutupi kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.”
(QS Al-Thalaq [65] ayat 5)

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat
(QS Hud [11] ayat 114)

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu’min , laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta’atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”
(QS Al-Ahzab [33] ayat 35)

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menta’ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.”
(QS Al-Ahzab [33] 70-71)

Lihat ayat-ayat lainnya : QS 34:4; 35:7; 36:11, 67:12

12. AKHLAQ YANG BAIK
Imam Ja’far ash-Shadiq as berkata, “Sesungguhnya akhlaq yang baik itu menghapus kesalahan (dosa) sebagaimana matahari mencairkan es dan sesungguhnya akhlaq yang buruk itu merusak amal (baik) sebagaimana cuka merusak madu.” (
Bihar al-Anwar 71 : 356)

Rasulullah saww bersabda,“4 hal yang dapat menghapus dosa dan Allah gantikan dengan kebaikan : 1. Shadaqah, 2. Malu, 3. Akhlaq yang baik, 4. Rasa syukur.” (Bihar al-Anwar 71 : 332)

13. MEMPERBANYAK SUJUD
Imam Ja’far ash-Shadiq as berkata, “Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saww dan berkata,“Wahai Rasulullah, telah banyak dosa-dosaku tapi sedikit amalku,” maka Rasul saww bersabda, “Perbanyaklah sujud karena sujud itu menggugurkan dosa sebagaimana angin menggugurkan dedaunan dari pohon (Bihar al-Anwar 85 : 162)

14. HAJJI DAN UMRAH
Imam Ali bin Abi Thalib as berkata, “Sesungguhnya Rasulullah saww telah bersabda, Dari satu umrah ke umrah berikutnya merupakan penghapus dosa yang ada di antara keduanya dan hajji yang diterima (Allah) balasannya adalah surga dan ada suatu dosa di antara dosa-dosa yang tidak dapat diampuni kecuali dengan wukuf di ‘Arafah.” (Bihar al-Anwar 99 : 50)

Imam Ali as berkata, ”Menjalani hajji ke Bait Allah dan umrahnya, keduanya menghapus kefakiran dan mencuci dosa.” (Nahjul Balaghah, Khutbah ke 110)

15. BERDOA, BERISTIGHFAR DAN BERZIKIR
Al-Quran yang mulia mengatakan : “Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS Al-Nisa [4] ayat 110)

16. BANYAK MEMBACA SHALAWAT KEPADA NABI MUHAMMAD DAN KELUARGANYA
Imam Ali Ar-Ridha as berkata, “Barangsiapa yang belum mampu untuk menghapus dosa-dosanya maka perbanyaklah shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, karena yang demikian itu dapat merontokkan dosa serontok-rontoknya” (Bihar al-Anwar 94 : 47)

17. HIJRAH, BERJIHAD DI JALAN ALLAH & MENAMPUNG KAUM MUHAJIRIN *]
Al-Quran yang mulia mengatakan :”Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya : “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain . Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.” (QS Ali Imran [3] ayat 195)

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan , mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezki yang mulia.” (QS Al-Anfal [8] ayat 74)

Lihat juga ayat-ayat : QS Al-Shaff [61] : 11-12;

18. KEMATIAN
Rasulullah saww bersabda, “Kematian dapat menjadi penebus dosa-dosa orang-orang beriman.” (Amali lil-Mufid, h. 166)

“Tidak ada do’a mereka selain ucapan:
“Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami
dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan
dalam urusan kami
dan tetapkanlah pendirian kami,
dan tolonglah kami terhadap kaum yang ingkar.

(QS Ali Imran [3] ayat 147)

“Ya Tuhan kami,
sesungguhnya kami mendengar
(orang) yang menyeru kepada iman :
“Berimanlah kamu kepada Tuhanmu”,
maka kamipun beriman.
Ya Tuhan kami,
ampunilah bagi kami dosa-dosa kami
dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami,
dan wafatkanlah kami beserta
orang-orang yang banyak berbakti.”

(QS Ali Imran [3] ayat 193)

Amin ya Ilahi Rabbi…

Catatan Kaki :

*] Tentu saja Jihad yang dimaksud dalam ayat ini tidak seperti yang dipahami oleh kaum Wahabi-Salafy dan kelompok teroris lainnya.

Iklan

Komentar»

1. T Mulya - Jumat, 23 November, 2007

Terima kasih. Tulisannya sangat bermanfaat.

2. Quito Riantori - Jumat, 23 November, 2007

Sama2 Bung Tjepi. Salam selalu.

3. arie kariana - Minggu, 9 Desember, 2007

saya baru sekarang “mampir” di tulisan ini, sangat bagus. saya jadi tambah mengerti betapa Allah sangat menyayangi hamba2Nya, Dia benar2 layak disembah, seperti salah satu penuturan imam Ali as, …seandainya Engkau tidak pernah menciptakan surga dan neraka, aku akan tetap menyembahMu, karena Engkau layak disembah…

4. Jos Bona Ajibata Sirait - Minggu, 16 Desember, 2007

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah SWT
Aku bersaksi bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT.

5. nilam - Senin, 17 Desember, 2007

Salam kenal.
Allahumma sholli ‘ala muhammad wa aali muhammad

http://www.ndyah.blogspot.com

khanafi lubis - Minggu, 18 Maret, 2012

allahumma solli alaih 🙂

6. arie kariana - Senin, 17 Desember, 2007

selamat datang di jalan cahaya sdr jos bona,
“sesungguhnya ruh orang mukmin adalah bersaudara, dengan persaudaraan yang lebih kuat dari ikatan keturunan, tak terbatas alam dan waktu”
alhamdulillah…

7. Quito Riantori - Senin, 17 Desember, 2007

Salam kenal juga Nisa…

8. Supono - Senin, 25 Februari, 2008

kayanya ada kurang satu hal lagi deh menurut saya yaitu SIKSA NERAKA

9. Shantika Wijaya - Jumat, 7 Maret, 2008

Alhamdulillah

“Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An Nahl: 96).

10. Echie - Jumat, 5 Juni, 2009

Tulisannya bagus sekali.. very inspiring..
terima kasih banyak…

Quito Riantori - Jumat, 5 Juni, 2009

@Echie
Thanks, Echie…
Salam

11. Echie - Minggu, 7 Juni, 2009

pak, mohon izin untuk dikutipkan ke blog saya..
karena saya sedang mengumpulkan artikel2 yg sangat berguna buat saya dan buat yg lain.. ^_^

12. Quito Riantori - Senin, 8 Juni, 2009

@Echie
Silahkan, …trims atas kunjungan2 dan komen Echie…
Salam..

13. dolly - Selasa, 1 September, 2009

alhamdullilah bang tulisannya sangat bermaanfaat bagi stiap pmbacanya, amien..

Quito Riantori - Rabu, 2 September, 2009

@Dolly
alhamdulillah, Dol…terus doakan saya ya, Dol…

14. dande - Minggu, 22 November, 2009

pak tulisannya very2 good…
membuat orang segera memperbaiki amal..
the best for bapak

15. Faziar zer - Minggu, 29 November, 2009

Apa yang anda tls diatas sangat bagus, semoga anda mendapat pahala yg setimpal dr Allah, dan bg org2 yang membacanya mendapat berkah, dan madah2n aq cepat taubat. Thankz atas masukan n tulisannya.

16. themediate - Kamis, 29 Juli, 2010

VEry Inspiring..smoga kita bisa terdaftar sebagai hamba yang yang mencari ilmu dan membagikannya..

17. ajis luhulima - Rabu, 3 November, 2010

boleh g saya mau ingin bergabung..?
saya sangat senang dengan artikel .
saya ingin banyak nanya tentang kehidupa kita di dunia ne..?

18. THE OFFSPRING ROCKS - Selasa, 16 November, 2010

awesome Article
i Love It.

19. Wa - Minggu, 30 Januari, 2011

Sangat membantu artikelnya 🙂

20. 19 Hal yang Membuat Dosa dapat Diampuni dan Dihapuskan « tasheemalfahri - Jumat, 1 Juli, 2011

[…] Sumber: Quito Riantori […]

21. ALJA - Minggu, 18 September, 2011

terima kasih banyak tulisanya

Quito Riantori - Senin, 19 September, 2011

sama2 ya…

22. affan - Senin, 26 September, 2011

subhannallah…..merinding dan menangis rasanya dgn apa yg elah aku perbuat selama ini, semoga Allah mengampuni dosa2ku

23. qinah - Jumat, 9 Desember, 2011

ya allah,,,,,,,smga dg mmbca inii aq bs kmbli k jln mu……….

24. unang demonstorm - Sabtu, 21 Januari, 2012

yaa rabb,,aku hanya manusia yg tak luput dri dosa dan salah,,,

25. arie kariana - Minggu, 15 April, 2012

terimakasih atas artikelnya, makin menambah keyakinan bhw Allah benar2 tidak pernah melupakan hamba2-Nya

26. andika - Selasa, 24 April, 2012

Allahumma sholli ‘ala muhammad wa aali muhammad

27. Tutut Ayahnya Vidic Al-farabi - Selasa, 8 Mei, 2012

Alhmd..Tulisanya bermanfaat sekali…Mudah2an Allah memberikan kebaikan pada anda dan keluarga..

Quito Riantori - Selasa, 8 Mei, 2012

terima kasih ya…

28. yanti - Senin, 14 Mei, 2012

subhannallah, trimaksih semoga saya semakin meyadari kesalahan dan dosa2 dan bertaubat padaNYA

29. Ilham Penyayank Buanget - Sabtu, 23 Juni, 2012

Subahanalloh…
terimakasih atas peringatan2 yg saudara smpaikan yg sangat br mnfaat bagi kami

30. Muhammad Rialdi - Selasa, 13 November, 2012

Sya takjub membaca’a di atas ….

31. anggun - Kamis, 4 Juli, 2013

Allah maha berkuasa dan maha mengasihani..cuma manusia gagal mensyukuri rahmat alam ini….

32. Muhammad Arifin - Sabtu, 3 Agustus, 2013

Terima kasih, mas atas pencerahannya. Saya sedang mencari jawaban pertanyaan: “apakah siksa kubur dapat menghapus dosa”. Di tulisan mas Quito Riantori di atas, kususnya di bagian “7. SIKSA KUBUR DI ALAM BARZAKH”, pertanyaan saya tersebut telah terjawab. Jazakumullah khairan katsira. (Muhammad Arifin, Bogor)

33. ami - Senin, 9 September, 2013

ALHAMDULILLAH, SANGAT BERMANFAAT

34. sitirobiah2013 - Jumat, 13 September, 2013

terimakasih saudaraju ,, atas ilmu yang dikutif saya sebagai pembaca sangat bermanfaat sekali dan semoga saya bisa mengamalkan ya dan kita dalam perlindungan alloh swe ,, aminnn

35. agus - Selasa, 17 Desember, 2013

ass wr wb,

sebelumnya dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih atas jaabannya,

mohon penjelasan secara details,

maaf saya tidak paham dengan yang tercantum sbb:

10. KESUSAHAN DI DALAM MENCARI PENGHIDUPAN (NAFKAH)
Rasulullah saww bersabda, “Sesungguhnya ada dosa di antara dosa-dosa yang tidak dapat dihapus dengan shalat dan tidak juga dengan sedekah.”, maka ditanyakan kepada Nabi saww, “Apakah yang dapat menghapusnya wahai Rasulullah?”, jawab Nabi, “Kesusahan di dalam mencari penghidupan.”
(Bihar al-Anwar 73 : 157)

36. SUNTORO - Senin, 23 Desember, 2013

setelah aku membaca tulisan ini aku menjadi sadar dan aku takut dengan azab allah yang begitu mengerikan,ya allah ampunilah segala dosa dosa yang selama ini aku buat,hanya kepadamu aku memohon pertolangan dan hanya kepadu mu aku bersujud dan menyembahmu karna engkaulah tuhanku yang maha pengampun.teriama kasih pak yang telah memberi saran dan nasehat ini semoga allah memberi pahala yang banyak untuk bapak,salam kenal dari saya SUNTORO by BANYUASIN

37. alif - Kamis, 27 Maret, 2014

semoga para pembaca dapat segera mengambil wudhu dan sholat taubat sebelum kita dikafani, Sangat manfaat post nya. Amal yang besar buat Anda. salam dari Alif


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: